SeABank được sửa đổi vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động

SeABank được sửa đổi vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động

SeAbank: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9

Thay đổi

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Theo đó, NHNN quyết định sửa đổi điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0051/NH-GP ngày 25/3/1994 và khoản c Điều 1 Quyết định số 47/QĐ-NH5 ngày 25/3/1994 của NHNN về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á như sau: “4- Vốn điều lệ: 12.087.442.080.000 đồng (Mười hai nghìn không trăm tám mươi bảy tỷ bốn trăm bốn mươi hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)”.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (24/12/2020) và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0051/NH-GP ngày 25/3/1994 và Quyết định số 47/QĐ-NH5 ngày 25/3/1994 của NHNN về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Quyết định số 2661/QĐ-NHNN ngày 27/12/2019 của NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Thanh Bình

Theo Kinh doanh & Phát triển

Link bài viết gốc Copy link https://cafef.vn/seabank-duoc-sua-doi-von-dieu-le-trong-giay-phep-hoat-dong-20201227154118795.chn